НОВИНИ: НОВО! Интелигентни системи за зареждане и вграждане - DEFA
klema.bg лого

Рекламация или отказ на потребител от договор, сключен от разстояние

Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП. Този отказ може да бъде направен в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя. Когато потребителят е поръчал различни стоки с една поръчка, които се доставят отделно, 14-дневният срок започва да тече от датата на приемане на последната стока. При доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, 14-дневният срок започва да тече от датата на приемане на последната партида или част.

Възможността за отказ от договор, сключен от разстояние, е приложима единствено за физически лица – потребители по смисъла на ЗЗП.

При упражняване на правото на отказ потребителят е задължен да върне на търговеца стоката в оригиналната ѝ опаковка и в запазен търговски вид, с всички аксесоари, принадлежности, документи, етикети и др., както и с оригиналния документ за покупката (касова бележка, данъчна фактура). Търговецът не възстановява на потребителя стойността на стоката преди да я получи обратно от потребителя в горепосочения вид. Разходите, свързани с връщането на стоката от потребителя на търговеца, се поемат от потребителя. До предаването на стоката обратно на търговеца, рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

За да упражни правото си на отказ, потребителят следва да уведоми търговеца писмено (по електронната поща, чрез пощенска или куриерска услуга) в рамките на горепосочения 14-дневен срок. Уведомлението следва да съдържа (1) данните на търговеца (посочени са в началото на настоящите общи условия и в стандартния формуляр по-долу) и данните на потребителя (имена, пощенски адрес, адрес на електронна поща, телефон за контакт), (2) точно посочване на стоката или услугата, за която се отнася отказът, както и изрично изявление, че потребителят се отказва от договора относно тази стока или услуга (3) датата на поръчка и датата на получаване на стоката или услугата от потребителя, (4) датата на подаване на уведомлението и (5) подпис на потребителя, когато уведомлението се изпраща на хартиен носител. Уведомлението следва да съдържа и информация относно банковата сметка на потребителя, към която търговецът може да направи възстановяването на заплатени суми.

Търговецът възстановява стойността на продукта в срок до 14 дни от получаване на уведомлението от потребителя. Търговецът възстановява заплатената от потребителя сума по банков път, поради което потребителят (лицето, чиито данни са посочени на издадената от търговеца фактура) следва да посочи своя собствена банкова сметка. В случай, че при плащането на стоките е използвано платежно средство, различно от банков превод, с приемането на настоящите общи условия потребителят изразява изричното си съгласие по чл. 54, ал. 2 от ЗЗП платежното средство, чрез което търговецът да му възстанови заплатени от него суми при отказ от договор от разстояние, да бъде банков превод.

Ако стоката бъде върната на търговеца в състояние, в което не може да бъде продадена като нова, търговецът има право да изиска от потребителя определена сума за да приведе стоката в първоначалния ѝ вид (когато това е възможно) или за да покрие разликата в цената при продажбата на стоката като ползвана. Сумата се приспада от сумата, която търговецът следва да върне на потребителя.

В гореописания случай потребителят има право да оттегли отказа си и да заяви стоката да му бъде доставена отново, като разноските за повторната доставка са за негова сметка.

Състоянието, в което стоката не може да бъде продадена като нова, включва повредена или непълна опаковка, следи от ползване и износване (например драскотини или охлузвания), следи от падане или от токов удар, липса на аксесоари и окомплектовка, липса на  гаранция или оригинална документация. При приемане на стока в подобно състояние търговецът съставя протокол, в който описва състоянието на стоката. Протоколът може да бъде допълнен със снимков материал. Съставянето на протокол при получаване на стоката не изключва възможността търговецът да изпрати стоката до оторизиран сервизен център и/или до вносителя за допълнителни експертиза и заключение.

След получаване на стока в гореописаното състояние и съставяне на протокол, търговецът уведомява потребителя за състоянието на стоката при нейното доставяне и за определената сума за приспадане от сумата, която търговецът следва да върне на потребителя.

Отказ на потребител от договор, сключен от разстояние, е възможен и при онлайн покупка на изплащане. В този случай потребителят следва да отправи всички свои претенции за възстановяване на заплатената цена директно към съответната финансова институция, кредитирала онлайн покупката, от която потребителят се отказва. Търговецът не разглежда и не удовлетворява парични претенции, отправени от потребител във връзка с отказ от договор с предмет онлайн покупка на изплащане.